Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNowe prawo kosmetyczne - jakie zmiany czekają branżę?

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Woińska | 2018-05-15 13:20:30
kosmetyki, prawo kosmetyczne, ustawa o produktach kosmetycznych, ministerstwo zdrowia, produkty kosmetyczne, branża kosmetyczna

Prace nad projektem ustawy o produktach kosmetycznych trwają od ponad roku. W międzyczasie organizacje branżowe zgłosiły w ramach konsultacji publicznych szereg uwag i zastrzeżeń do projektu, krytykując przedstawione rozwiązania jako nieprecyzyjne i wprowadzające zbyt dużo obciążeń dla przedsiębiorców, a także zwracając uwagę na nieproporcjonalność kar finansowych.

Projekt przesłany przez Ministerstwo Zdrowia 12 marca 2018 r. czeka na weryfikację przez Komisję Prawniczą, a po jej uzyskaniu zostanie przedłożony Radzie Ministrów, co stanowi ostatni etap na poziomie rządowym, przed wniesieniem projektu do Sejmu.

 

Projekt w dużym zakresie doprecyzowuje prawa i obowiązki, a także kompetencje organów wynikające z rozporządzenia 1223/2009 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342, 22.12.2009, s. 59–209), niemniej wprowadza również całkiem nowe dla branży kosmetycznej regulacje, a przede wszystkim określa wysokość kar za naruszenie przepisów ustawy i rozporządzenia 1223/2009.

 

Nowe definicje

Projekt ustawy wprowadza listę definicji odwołujących się do rozporządzenia 1223/2009, jednocześnie proponując doprecyzowanie przepisów poprzez dodanie definicji pojęć „konfekcjonowania”, „masy produktu”, „produktu gotowego”, „wytwarzania produktu” oraz „wytwórcy”. W świetle przepisów projektu wytwórcą jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wytwarza produkt kosmetyczny (art. 2 pkt 14). Przez „wytwarzanie” należy natomiast rozumieć działania prowadzące do otrzymania produktu gotowego, w tym konfekcjonowanie, nawet gdy nie odbywa się ono w tym samym miejscu, co wytworzenie masy produktu (art. 2 pkt 13). Powyższe definicje mają znaczenie z punktu widzenia projektowanego obowiązku składania wniosku o wpis zakładu wytwarzającego produkty kosmetyczne do wykazu tych zakładów (art. 6 ust. 1), określając jakie podmioty będą do tego zobowiązane. Ponadto projekt ustawy nakłada na wytwórcę, który nie jest osobą odpowiedzialną obowiązek wskazania organom nadzoru, czyli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej, osoby odpowiedzialnej, na rzecz której wytwarza produkt kosmetyczny (art. 5).

Język dokumentacji i oznakowania

Art. 11 ust. 3 rozporządzenia 1223/2009 określa, że informacje zawarte w dokumentacji produktu są udostępniane w języku łatwo zrozumiałym dla właściwych organów danego państwa członkowskiego. Początkowo w projekcie ustawy wprowadzono obowiązek sporządzania dokumentacji produktu kosmetycznego w języku polskim, jednakże po zastrzeżeniach ze strony branży projektodawca dopuścił również język angielski, pozostawiając wymóg języka polskiego jedynie dla części B raportu bezpieczeństwa (art. 3 ust. 2). Raport ten sporządza się przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu, a minimalne elementy, które powinny się w nim znaleźć, zostały określone w załączniku I do rozporządzenia 1223/2009.

 

Ponadto projekt ustawy określa wymóg znakowania w języku polskim produktów kosmetycznych udostępnianych na terytorium RP, zgodnie z wymaganiami art. 19 rozporządzenia 1223/2009. Przepis ten określa obowiązkowe elementy oznakowania produktu, jak również sytuacje, kiedy określone elementy oznakowania nie muszą być umieszczane na opakowaniu lub mogą być przedstawione w formie piktogramów.

 

Wykaz zakładów

Jednym z nowych obowiązków, jakie projekt ustawy nakłada na przedsiębiorców, jest obowiązek składania przez wytwórcę wniosku o wpis zakładu wytwarzającego produkty kosmetyczne do wykazu tych zakładów, który będzie prowadzony przez właściwego ze względu na siedzibę zakładu państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Wniosek należy złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej w terminie 30 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności.

 

Wniosek o wpis do wykazu zakładów zawiera:

  • imię, nazwisko albo nazwę (firmę) i adres wytwórcy;
  • nazwę i adres zakładu wytwarzającego produkty kosmetyczne;
  • określenie rodzaju i zakresu działalności,

która ma być prowadzona w zakładzie wytwarzającym produkty kosmetyczne.

 

Aby organy nadzoru posiadały aktualne informacje o miejscach prowadzenia zakładów wytwarzania produktów kosmetycznych, projekt ustawy nakłada na wytwórcę obowiązek składania wniosku o dokonanie zmian w wykazie zakładów w terminie 30 dni od zaistnienia zmiany danych, jak również wprowadza możliwość wykreślenia z wykazu na podstawie wniosku wytwórcy. Wzory wniosków: o wpis zakładu do wykazu zakładów, o dokonanie zmian w wykazie zakładów, o wykreślenie z wykazu zakładów, jak również wzór zaświadczenia o wpisie do wykazu zakładów zostaną określone przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia. Wzory rozporządzeń zostały opublikowane 8 lutego 2018 r.

 

Autor: Daria Wierzbińska, Marek Świerczyński, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński